Menu

Garantie

Download hier het informatieblad garantie Keurhorst Houtbouw.

 

Indien geen duidelijke datum is vast te stellen loopt een eventuele garantietermijn vanaf de beoogde datum van levering, danwel de factuurdatum waarmee het betreffende product is doorbelast, waarbij de eerste datum geldt. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, dan is de garantie beperkt tot zes maanden.

De aansprakelijkheid van Keurhorst Houtbouw uit hoofde van de garantie is beperkt tot het herstel van (aantoonbaar) binnen de garantieperiode opgetreden gebreken aan materialen of montagefouten.  De garantie is beperkt tot maximaal het bedrag van de oorspronkelijke factuurwaarde van de betreffende zaken of levering waarop de garantie betrekking heeft, danwel ter keuze van Keurhorst Houtbouw een creditering van dat deel van de factuur waarop het beroep op garantie betrekking heeft, dit alles ter keuze van Keurhorst Houtbouw.

Keurhorst Houtbouw werkt veel met natuurproducten en/of producten die vragen om afwerking, onderhoud, of producten die onderhevig zijn aan slijtage. In deze situatie is geen garantie van toepassing. Geen garantie wordt gegeven en uitgesloten van garantie zijn in ieder geval de volgende situaties:

 • Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door Opdrachtnemer zelf of door derden aangebracht.
 • Gebreken of schade aan producten die nabewerking behoeven (zoals het afwerken van houtproducten met een laag grondverf of houtbeschermingsmiddel).
 • Geleverde artikelen welke (in hoofdzaak) niet nieuw waren op het moment van levering;
 • Gebreken of schade i.v.m. montages of werkzaamheden (mede) van anderen dan Keurhorst Houtbouw;
 • Gebreken of schade i.v.m. montages die weliswaar door Keurhorst Houtbouw zijn gemonteerd, maar het gemonteerde product niet door Keurhorst Houtbouw is gefabriceerd en/of geleverd;
 • Schade of gebreken door toedoen van een natuurramp, stormschade (vanaf windkracht 5), (de gevolgen van) grondverzakking of bodemstructuur, (de gevolgen van) heiwerk, schade door toedoen van buitenaf komend onheil, palenrot of bacteriële aantasting en iedere vorm van overmacht.
 • (de gevolgen van) natuurlijke eigenschappen van natuurproducten, zoals bijvoorbeeld:
  • - Uitzetten / krimpen / volume en/of maatverandering
  • - Barsten, splijten en/of scheurvorming
  • - Noesten / kwasten in het hout
  • - Verkleuring van (on)behandeld hout of kleurverschillen in hout-, en/of beton- en/of andere natuurproducten
  • - Harsvorming of vlekvorming door harsen
  • - De gevolgen van ziekte, schimmelvorming, virale danwel bacteriële infecties
  • - Insecten of vraatschade
  • - Kromtrekken / torderen
  • - ‘Bloeden’ van hout
  • - Verschillen in maat/kleur bij producten die bestaan uit natuurlijke materialen
  • - Uitbloeiïng van zouten in metselwerk
  • - Corosie/roestvorming

Voor alle hiervoor genoemde situaties en eigenschappen geldt dat deze geen grond voor vervanging of herstel kunnen vormen, noch reden voor aansprakelijkheid.  Vervanging of reparatie zal in voorkomend geval worden uitgevoerd tegen kostprijs.

Op de garantie kan uitsluitende de opdrachtgever een beroep doen. De garantie is niet overdraagbaar. De Opdrachtgever kan slechts een beroep op garantie doen indien Opdrachtgever aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Keurhorst Houtbouw heeft voldaan. 

 

Fabrieksgaranties

Voor geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden in afwijking van het bovenstaande de door de fabriek gestelde garantiebepalingen.

Geeft de fabriek of leverancier geen garantie op leveringen, dan wordt door Keurhorst Houtbouw evenmin garantie verstrekt op die leveringen.

Keurhorst Houtbouw voert fabrieksgaranties of garanties van derden uit als meerwerk die bij Opdrachtnemer in rekening wordt gebracht.

 

Op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en uitvoeringen van werk zijn van toepassing onze Algemene voorwaarden Keurhorst Houtbouw. De algemene voorwaarden bevatten bepalingen die onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten. Andere of eerdere door u gedane verwijzingen naar algemene voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand. Deze algemene voorwaarden zijn te lezen en te downloaden op onze website www.keurhorsthoutbouw.nl/voorwaarden. Op uw verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toe. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74815261. Op uw verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toe.